Båtplats hos KSSF

Båtplatserna är knutna till fastigheter

KSSF är hamnförening som är en samfällighetsförening. Hamnanläggningen är en samfällighet där ett antal fastigheter och byggnader på ofri grund i Kallaxskärgården har andelar och varje andel motsvaras av en båtplats i hamnen. Båtplatserna är på så sätt knutna till fast egendom och byggnader snarare än till personer. Medlemskapet i föreningen följer ägarförhållandena till den egendom som har andelar. Den som köper en fastighet eller byggnad på ofri grund som har andel i samfälligheten blir därmed i normalfallet även ägare till andelen och har därmed rätt att disponera en båtplats (om avgiften betalas).

När disponeras båtplatsen?

I anläggningsbeslutet sägs att "båtplatserna skall hållas tillgängliga under sommarhalvåret mellan de tidpunkter som samfällighetsföreningen årligen fastställer." Exakta datum framgår ur protokollet från senaste föreningsstämma, det brukar vara från och med 1 juni till mitten av oktober.

Bakgrund: Landgången till KSSFs brygga två och fem måste tas upp och bryggorna föras ut en bra bit från land i god tid före isläggningen för att undvika brytskador under vintern. Detta sker typiskt i senare delen av oktober. De som då fortfarande har båtar i sjön får samsas på brygga ett där landgång och brygga ligger på plats året runt. Hamnen blir vanligtvis isfri under första halvan av maj, och bryggor och landgångar kommer på plats någon vecka senare.

Information om när landgångar tas upp och läggs på plats kommer att finnas på hemsidan och via email i nyhetsbrevet. Normalt informeras även via anslagstavlorna vid respektive brygga.

På våren innan alla bryggor i hamnen är färdigställda får platser vid brygga ett i KSSF hamn användas. De som har båtplats på brygga ett och tänker använda den tidigt, bör markera den så att det syns att den är upptagen. De som inte har båtplats på brygga ett bör respektera såna markeringar.

Så snart bryggorna är sommarställda bör båt flyttas till den egna platsen, så snart som möjligt och senast då disponeringstiden börjar så att alla platser då är tillgängliga för den som ska nyttja dem.

På hösten när brygga två och fem vinterställs får de som fortfarande har båtar i använda platser vid brygga ett. Detta gäller även för båtar från fiskehamnen. I första hand tas platser som bedöms vara tomma, vid osäkerhet skall den som har platsen tillfrågas (se vaktlistan) för att säkerställa att de tagit upp båten för året och inte lovat ut den till någon annan.

Köpa andel/båtplats

I mån av tillgång säljer KSSF andelar i hamnanläggningen till fastighetsägare i Kallaxskärgården, vilket ger rätt att disponera en båtplats (om avgiften betalas). Priset för att köpa en andel är anpassat till de kostnader som KSSF har för administration av alla tillstånd etc hos myndigheter. Lantmäteriet tar ut en avgift för att registrera att en andel hör till fastigheten ifråga. Kontakta ordförande om du vill köpa en andel och bli andelsägare. Ett bra sätt att inleda kontakten är att fylla i en Köanmälan med de uppgifter som ordförande behöver.

När någon andelsägare säljer eller överlåter en andel/båtplats separat, alltså utan att den fastighet den hör till byter ägare, måste andelen knytas till en annan fastighet i Kallaxskärgården. Det finns en blankett som ska fyllas i av KSSF och skickas till Lantmäteriet för att försäljningen ska vara giltig. KSSF ska alltså godkänna försäljningar av andelar, och Lantmäteriet ska registrera när andelar byter ägare. Kontakta ordföranden för närmare upplysningar om hur det hela går till.

KSSF har snart nytt anläggningsbeslut som medger att det får finnas 170 båtplatser i hamnen. Då kan KSSF sälja nya andelar utöver dagens, och när andelar säljs/överlåts separat, måste KSSF rapportera detta till lantmäteriet som ska registrera vilken fastighet andelen hör till. Utan lantmäteriets registrering är försäljningen/överlåtelsen inte juridiskt giltig. För registreringen tar lantmäteriet en avgift som i normalfallet betalas av köparen/mottagaren. Avgiften är för handläggningen av att andelen förs in i fastighetsregistret. Ju fler som rapporteras vid samma tillfälle, desto billigare blir avgiften per ny andel. Därför avser KSSF att rapportera till lantmäteriet en gång per år för att hålla ned kostnaderna för nya andelsägare. Den nya andelsägare som önskar omedelbar rapportering till lantmäteriet måste meddela detta till föreningen, sannolikt blir då avgiften högre än den vore annars.

Vill du bli andelsägare så måste du ha en skärgårdsfastighet. Att vara andelsägare medför ett antal förpliktelser, såsom att delta i vaktning och arbetsgrupper för hamnens skötsel etc. Alla större beslut om verksamheten i och kring hamnen tas på den årliga stämman för andelsägarna. Även priset för att köpa andel tas av stämman, anpassat till det aktuella kostnadsläget för KSSF att bedriva verksamheten i hamnanläggningen. Drift och underhåll är en årsavgift som betalas för att nyttja en båtplats, som inkluderar den kringservice som KSSF ordnar med, sophämtning, vatten, parkering, bevakningssystem etc.

Båtplatsavgifter

I anläggningsbeslutet för hamnen sägs att kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen i huvudsak ska täckas genom en båtplatsavgift. Aktuella båtplatsavgifter.

Förutom båtplatsavgiften tillkommer en sopavgift, en per fastighet eller byggnad på ofri grund, på för närvarande 140 kronor per år. Sopavgifterna täcker föreningens kostnader för den sophantering kommunen har ålagt oss att ha.

Båtplatsens bredd

Bredden mäts vid bommarnas bryggfästen, centrum till centrum. Alternativt (vilket ger samma resultat) kan man mäta från ena bommens ytterkant till andra bommens innerkant. Bredden avrundas sedan till närmsta decimeter för bestämning av båtplatsavgift.

Enligt bomtillverkarna bör avståndet mellan bommarna (enligt ovan) vara 40 cm större än båtens bredd. Vid utsatta lägen 60 cm.

Båtplatsens längd

Bommarna är sex meter långa vid alla båtplatser, förutom vid brygga fem där bommarna är fem meter. Båten kan vara något längre än bommarna, se nedan.

Förtöjning vid Y-bom