KSSF hamnplan

Under båtsäsongen

Under båtsäsongen används KSSFs hamnplan främst för parkering och för uppställning av andelsägares båtvagnar.

Vintertid

Under vinterhalvåret är cirka hälften av parkeringsområdet tillgängligt för timmerupplag för de kallaxfastigheter som har skogsskiften på öarna (grönt i bilden nedan). Resten av hamnplanen används för båtupplag (gult), nedfart till isväg (grått), och för parkering av bilar och snöskotrar.

Anvisningar för hamnplanens användning vintertid.

Gränserna för timmerupplaget anvisas med syftlinjer (mörkgröna i bilden nedan) som definieras av stolpar i syftlinjernas ändpunkter.

Hamnplanen vintertid

Lantmäteriförrättning

Den 1 november 2011 hade vi lantmäteriet i hamnen. Det handlade om den fastighetsbestämning som tidigare behandlats på stämma, och till slut ensidigt begärdes av Kallax samfällighetsförening. Lantmäteriets förrättning har vunnit laga kraft. Förrättningsprotokollet och lantmäteriets beslut finns att läsa i Arkivet, under rubriken Stadgar och andra styrdokument.

Huvudresultatet är att KSSFs områdes norra och västra gräns nu är fastlagda och markerade av lantmäteriet. Norra gränsen går längs förlängningen av pirens vattenlinje. Västra gränsen, upp mot byn, går cirka två meter innanför den nuvarande stenraden.

Förutom gränsutmärkningen har lantmäteriet beslutat och meddelat följande:

(1) Inga fler andelar kommer att anslutas inom nuvarande anläggningsbeslut. Det innebär att en omprövning av anläggningsbeslutet krävs för att KSSF ska kunna få fler andelsägare.

(2) Det är ok att KSSF har båtupplag på en del av parkeringen vintertid.

(3) Anläggningen är till för andelsägarna. KSSF får inte bedriva affärsverksamhet genom att hyra ut båtplatser eller båtuppläggningsplatser till personer som inte är andelsägare.

(4) Förrättningskostnaderna delas lika mellan KSSF och Kallax samfällighetsförening.

KSSF hade sommaren 2011 21 hyresgäster, av vilka flera var bofasta eller stugägare på öarna. KSSF får nu inte hyra ut båtplatser till dem som vi tidigare gjort. Vi beklagar det. (1) gör dessutom att KSSF inte kan ta in fler andelsägare i dagsläget.