Arbetsgrupper

Alla andelsägare i KSSF är med i någon arbetsgrupp. Arbetsgrupperna har ansvar för något arbete som behöver utföras för att hamnanläggningen och föreningen ska fungera väl.

De två största arbetsgrupperna är de som ställer iordning hamnen inför sommaren (arbetsdag i maj-juni) och vintern (arbetsdag i september-oktober). Andra grupper ansvarar för blommorna vid bryggorna, ordnar fika vid årsmötet, städar vaktkuren, etc.

Det är andelsägarens ansvar att ta reda på grupptillhörighet och när det är arbetsdagar.

Arbetsgrupper och båtplatser

Grupptillhörigheten bestäms av båtplatsen; varje båtplats tillhör en arbetsgrupp, de som disponerar båtplatsen förväntas göra en arbetsinsats i den gruppen.

Grupperna ska så långt som möjligt vara självgående. Där inte annat sagts är alla i gruppen ansvariga för att gruppens arbete utförs.

Vilken grupp är jag med i?

Det finns två sätt att få svar på den frågan: antingen letar du fram fakturan för båtplatsavgiften, där det står, eller också tittar du under menyvalet Medlemmar där du kan få se information om din/er båtplats. Skriv in båtplatsnumret så får du bland annat se vilken arbetsgrupp båtplatsen tillhör.

Under menyvalet Medlemmar kan du också se vilka arbetsgrupper som finns, vilka som är med i varje grupp, vem som är kontaktperson för gruppen, och när det är arbetsdagar.

Arbetsdagar

Grupp A har en arbetsdag på våren, och grupp B en arbetsdag på hösten. Datum beslutas av föreningsstämman som sker i april/maj och finns senast två veckor senare att läsa i stämmoprotokollet i arkivet. Hamnchefens förslag till datum för arbetsdagar har alla andelsägare fått i kallelsen till stämman - det är mycket ovanligt att stämman beslutar något annat än enligt dessa förslag. Vanligtvis annonseras arbetsdagar på hemsidan och via anslag vid bryggorna.

Det är andelsägarens ansvar att ta reda på sin grupptillhörighet och denne ansvarar också för att gruppens uppgifter utförs. I de grupper som har arbetsdagar är det andelsägarens ansvar att ta reda på när det är arbetsdag.

Översyn av arbetsgrupperna

Våren 2021 har den senaste översynen gjorts.

Hur gör jag om jag inte kan delta?

Varför har vi arbetsgrupper?

För att kunna hålla ned båtplatsavgifterna och för att dela någorlunda lika på det arbete som behöver utföras i föreningen och hamnanläggningen har KSSF därför valt att ha systemet med arbetsgrupper. Arbetsdagarna fyller också, inte minst viktigt, en social funktion. Säkerheten och trivseln i hamnen ökar (förhoppningsvis) när vi känner varandra bättre.

Alternativet till att ha arbetsgrupper vore att hyra in någon för att utföra dessa arbeten. Det skulle innebära ökade kostnader för föreningen och därmed högre båtplatsavgifter.