KSSF Sophantering

Det är inte nog med att man måste köra ut alla förnödenheter till sin stuga, man måste också frakta tillbaka soporna!

Varför ska KSSF hantera sopor?

KSSF är ålagda av kommunen att ha en viss sophantering under båtsäsongen.

Tyvärr kostar sophanteringen pengar som vi andelsägare i slutänden måste betala. Vi strävar efter att hålla ned kostnaden för detta och uppmanar därför våra andelsägare att försöka hålla ned mängden sopor som slängs i KSSFs sopbehållare.

Vad ska slängas var?

KSSF hanterar ENDAST brännbara hushållssopor och komposterbara sopor. Övriga sopor ska andelsägare själva föra till återvinningsstation eller återvinningscentral.

Brännbara hushållssopor slängs i Moloken, den stora runda sopbehållaren nära vattnet öster om vaktstugan. Observera att det är den brännbara resten efter källsortering som avses. Pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, wellpapp, tidningar, etc ska därför inte läggas i KSSFs Molok. Sådant får man själv föra till en återvinningsstation, t ex den som finns utanför hamnområdet.

Komposterbart slängs i det gröna sopkärlet som står mellan Moloken och vaktstugan.

Inga sopor i vår hamn!

Det är strängt förbjudet att deponera sopor i hamnanläggningen. Enda undantaget är brännbara hushållssopor och komposterbara sopor som får läggas i de därför avsedda sopkärlen enligt ovan. Andelsägare ska själva föra alla övriga sopor till återvinningscentral eller återvinningsstation.

Vintertid

På vintern när hamnen vinterställs tas kompostkärlet bort och sopbehållaren låses. Den som fortfarande vill nyttja sopbehållaren, t ex den som är bofast på Kallaxön, kan då hos hamnchefen kvittera ut en nyckel till sopbehållaren. De som kvitterat ut nyckel får sedan dela på kostnaden för den soptömning som behövs under och efter vintern.

Personer utan nyckel till sopbehållaren får hantera sina sopor själva utanför båtsäsong. Som alltid gäller att sopor under inga omständigheter får placeras utanför sopbehållaren.