Muddring av KSSFs hamn

Våren 2017

Processen mot nytt anläggningsbeslut har nått så långt att KSSF avser skicka in ansökan för tillstånd för vattenverksamheten nu i vår. I samband med det visar det sig att det kan vara lämpligt (billigare) att samtidigt ansöka om tillstånd för vattenverksamheten muddring och ett tänkbart alternativ för användning av muddermassor. Därför genomför KSSF ett samråd om detta i början av maj. Synpunkter som kommer in före 17 maj 2017 kommer att beaktas vid tillståndsansökan. Vid samrådsförfarandet används detta samrådsunderlag. Synpunkter kan läggas i KSSF:s brevlåda, Fiskehamnsvägen 97, skickas till ordförande via vanlig post, eller skickas via epost (se Kontakt).

Våren 2014

Då processen mot nytt anläggningsbeslut för 170 båtplatser visar sig ta mycket tid och kraft har styrelsen beslutat att lägga muddringsprojektet på is tills nytt anläggningsbeslut finns.

Våren 2013

Det mesta är klart för muddring. Det som återstår är klara besked om exakt var muddermassorna ska läggas. Om vi får klarhet i detta senast i höst kommer vi att kunna muddra vintern 2013/2014.

Extrastämman

En extra stämma hölls den 15 november i Kallax bygdegård för att KSSFs medlemmar skulle besluta om huruvida muddring av yttre delen av KSSFs hamn skulle kunna ske under vintern 2009/2010.

Ett trettiotal personer deltog på extrastämman. De fick först en redogörelse för hur arbetet med att förbereda muddringen framskridit fram till stämman. Sedan informerade ordförande om att förutsättningarna delvis ändrats sedan kallelsen till extrastämman gick ut. Ändringen består främst i att det ser ut att finnas möjligheter till att lägga muddringsmassorna betydligt närmare: på fastlandet i närheten av hamnen. Om det visar sig vara möjligt att göra så skulle det förbilliga muddringsprojektet en hel del. Å andra sidan blir det nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning och diverse samråd med Kallaxborna, vilket nog inte hinns med till i vår.

Ordförande föreslog därför att stämman skulle besluta att styrelsen ska arbeta med målet att muddringsprojektet ska genomföras våren 2011 (dvs ett år senare än vad som angavs i kallelsen). Stämman beslutade detta med acklamation. Beslutet behövdes därför att det nu blir en del kostnader, bl a en avgift till länsstyrelsen för att de ska börja behandla ärendet.

Protokollet från stämman kommer att finnas här så snart det är färdigt.

Kallelse till extrastämman skickades ut via brev till alla som äger medlemsfastighet. Den finns också i arkivet. Kallelsen innehöll en del information om muddringsprojektet och även en fullmakt att fylla i för den som inte kunde närvara eller för de som äger en fastighet gemensamt.

Bakgrund

Redan då hamnen anlades förutsågs att muddring skulle behövas någon gång i framtiden, medel har avsatts varje år. Under 90-talet började behovet bli tydligt med en rad grundstötningar inne i hamnen vid lågvatten. Mätningar utförda av ordförande och hamnchef under sommaren visar att den yttre delen av hamnen är betydligt grundare än den inre. Detta har sin förklaring i att den yttre delen inte fördjupades genom utgrävning när hamnen anlades. Sedan dess har bryggorna förlängts ut över den grundare delen.

På den satellitbild över hamnen som nås via SVT väder, syns det tydligt att inre delen av hamnen är djupare och yttre inte blivit utgrävd. Gå via menyvalet Väder, välj SVT väder, rulla ned, zooma in och byt till satellitbild.

Under sommaren 2009, vid ett vattenstånd på -85 i Kalix, var det många som hade bottenkänningar. Djupet i yttre delen av hamnen var då 30 - 40 cm. Mätningar av djupet visar att det är ca 110 cm i yttre delen av hamnen och vid inloppen. Inre delen har däremot ett djup på cirka två meter.

Styrelsen har utrett det hela och funnit att en muddring med fördel kan samordnas med en tidigare planerad och beslutad muddring i Storviken på Kallaxön. Arbetet planeras genomföras under vintern 2010 (januari-april) från förstärkt is med grävmaskin. Detta för att minska uppgrumling av vattnet och andra problem för annan verksamhet.

Ekonomiskt sett går projektet att genomföra utan att extra utdebiteringar eller avgifter blir nödvändiga. Samråd är taget med Byaåldermannen i Kallax by och med ordförande i Kallax fiskehamnsförening, samt med alla boende i området där muddermassorna ska läggas. Tillstånd från länsstyrelsen är sökt 19 oktober.

Det område som avses muddras visas i grönt i nedanstående bild. Djupet vid medelvattenstånd i det gröna området är endast cirka 110 cm. Avsikten är att öka detta till drygt två meter.

Satellitbild som visar det område som ska muddras