Omprövning av KSSFs anläggningsbeslut

Samråd om muddring och muddermassor!

Det visade sig finnas ekonomiska fördelar med att begära tillstånd för framtida muddring samtidigt med tillstånd för utbyggning till 170 platser. Därför har ett samrådsförfarande om detta skett under tiden 3-17 maj.

Samrådsunderlag och svarsblankett finns här, observera att sista datum att lämna synpunkter var 17 maj.

Icke betydande miljöpåverkan! (28 nov 2016)

Länsstyrelsen i Norrbotten har 28 november beslutat att utbyggnad av hamnen till 170 båtplatser inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inte behöver innehålla en utökad miljökonsekvensbeskrivning och den blir därför betydligt billigare.

Vi har rådighet! (9 maj 2016)

Fastighetsbestämningen som gjordes 18 mars (se nedan) har inte blivit överklagad, och har alltså vunnit laga kraft. Lantmäteriets räkning blev knappt 52 000 kr, vilket ska delas lika mellan KSSF och Kallax samfällighetsförening.

Rådighet (18 mars 2016)

I slutet av 2014 stod det klart för styrelsen att för att kunna gå vidare i processen med att få till ett nytt anläggningsbeslut, behöver det vara klart att KSSF har rådighet (rätt att förfoga) över hela området där anläggningen finns idag. Det fanns oklarheter kring det, eftersom enligt lantmäteriets fastighetskarta sticker spetsen på södra piren utanför KSSF:s område ga:4. Den gränsen är dock provisorisk, så sättet att få klarhet i detta är att begära att gränsen läggs fast hos lantmäteriet, en så kallad fastighetsbestämning.

En extra stämma hölls därför 14 januari 2015 för att besluta att begära en sådan fastighetsbestämning, det krävs ett stämmobeslut för att kunna göra det. Ansökan om fastighetsbestämning lämnades in 30 januari.

Lantmäteriet började ta i ärendet i november 2015, med ett första informationsmöte 4 mars 2016. Efter detta möte har KSSF gjort en utredning kring vad KSSF:s dokument säger om när hamnen byggdes, vilken lämnats in till lantmäteriet. Idag 18 mars har hela KSSF:s styrelse plus tidigare ordförande Kurt Hägglund varit på möte hos lantmäteriet. Kallax samfällighetsförenings styrelse var också där. Förättningslantmätaren har vid detta möte beslutat att lägga gränsen så att hela södra piren och vågbrytarna med sina fästen ligger inom ga:4. Huvudorsaken till att lägga gränsen så är att pir och vågbrytare var färdigbyggda inom byggtiden, i huvudsak är byggda enligt anläggningsbeslutet, och i all väsentlighet haft samma utforming från 1985 fram tills idag. Detta kan man se i lantmäteriets utredning, i vilken det finns flygfoton som tagits 1985, 1986, 1993 och 2015.

När fastighetsbestämningen vunnit laga kraft kan vi gå vidare.

Stämman (22 april 2013)

Stämman 2013 beslutade att ändra yrkandet om utvidgning, till 170 båtplatser/andelar som ska vara utförda inom sju år.

Stämman beslutade också att kostnaden för omprövning ska betalas ur KSSFs kassa. Befintliga andelsägare behöver alltså inte lägga ut några pengar. Det har hela tiden varit styrelsens avsikt att det ska vara KSSF som ska betala omprövingen och inte enskilda medlemmar.

Nuläge (22 mars 2013)

Lantmäteriets handläggare har påbörjat ärendet (nummer: BD12759) i mars 2013. KSSF har bistått lantmäteriet med adresser till ägarna till de byggnader på ofri grund som har andelar, övriga fastighetsägare har Lantmäteriet själva adresser till.

Lantmäteriets handläggare vill att KSSF, Kallax fiskehamnsförening och Kallax samfällighetsförening skriver på eller yttrar sig om en överenskommelse om att flytta servitutet för tillfartsväg så att servitutet sammanfaller med den tillfartsväg som faktiskt används.

Lantmäteriet har nu kallat samtliga andelsägare och övriga sakägare till ett lantmäterisammanträde 4 april, i syfte att inhämta beslutsunderlag inför omprövningen.

Bakgrund

KSSF förvaltar en hamnanläggning som är en samfällighet bildad enligt Anläggningslagen (1973:1149). Enligt denna lag är det Lantmäteriet som vid en anläggningsförrättning beslutar om en sån här samfälld anläggning ska bildas och vilka regler som ska gälla för den. Detta meddelas då i ett anläggningsbeslut. Vårt anläggningsbeslut är alltså det dokument som är grunden för hamnanläggningen och KSSFs verksamhet.

I november 2011 gjorde Lantmäteriet en fastighetsbestämning. Vid en fastighetsbestämning kan oklarheter i anläggningsbeslut förtydligas eller preciseras, men anläggningsbeslut kan inte ändras i den typen av förrättning. Det som hände 2011 var först och främst att KSSFs områdes gränser i söder och väster markerades på marken, tidigare hade de angetts ungefärligt med en kartskiss i anläggningsbeslutet. Lantmätaren fick tolka kartskissen och andra handlingar, bland annat projekteringshandlingar, och lade sedan fast gränsen.

Dessutom tolkade Lantmätaren det som står i anläggningsbeslutet om antalet båtplatser: Anläggningen utbyggs till att rymma ca 100 båtar. I den mån behov sedermera uppkommer av fler båtplatser kan en viss utvidgning ske inom upplåtet område.

Tolkningen blev att ovanstående inte kan innebära att fler än det dåvarande antalet andelar, 138, kan rymmas i den ram det befintliga anläggningsbeslutet gett.

KSSFs styrelse ansåg då att denna begränsning var olycklig eftersom flera fastigheter, vissa med bofasta på öarna, stod i kö för att få båtplats. Efter diverse sonderingar hos lantmäteriet och kommunen bad styrelsen att 2012 års stämma skulle besluta att begära omprövning av anläggningsbeslutet i syfte att få ha fler båtplatser och kunna ansluta fler fastigheter. Stämman biföll detta, och en ansökan om omprövning lämnades in till Lantmäteriet före midsommar 2012. Förutom frågan om antalet båtplatser vill KSSF att servitutet för tillfartsväg flyttas så att det sammanfaller med den tillfartsväg som används idag.