Visa arbetsgrupper

Välj den grupp du vill visa:

AHamnområdet, arbetsdag i maj/juni. Hamnchef och/eller bryggfogde leder och fördelar arbetet vid arbetsdagen.
BHamnområdet, arbetsdag i september/oktober. Hamnchef och/eller bryggfogde leder och fördelar arbetet under arbetsdagen.
CBeställa och ordna fika vid en arbetsdag. Det finns en undergrupp för vardera arbetsdagen: vår eller höst. Undergrupperna fördelar själva arbetet inom sig. Medlem ansvarar för att i god tid kontakta kontaktpersonen.
DStäda vaktstugan och toaletten under en månad. Städningen innefattar bland annat att torka golv, fönterputsning, sopa bort spindelnät från stugans ytterväggar och kameror samt en allmän översyn av ordningen i lokalerna. Städning ska ske en gång per månad. Medlem ansvarar för att i god tid kontakta kontaktpersonen.
EPlantera, vattna och sköta om blommorna i en månad vid resp brygga. Inköp och plantering görs av "juniparen". Medel för inköp klaras ut med kassören. Medlem ansvarar för att i god tid kontakta kontaktpersonen.
FStälla i ordning lokal före och efter årsmötet. Arbetet innebär bland annat utplacering av stolar, iordningställande av podium och teknik (filmduk, OH-apparater mm), att ordna fika vid årsmöte, att föra närvarolista vid ingången till lokalen, samt att efter mötet återställa lokalen i ursprungligt och städat skick. Ordföranden kontaktas i god tid. Gruppen samlas senast en timme före utsatt årsmötestid. Medlem ansvarar för att i god tid kontakta kontaktpersonen.
GFrankera/skicka iväg brev/kallelser för årsmöten mm. Ordförande eller sekreterare kontaktar kontaktpersonen vid behov, denne fördelar sedan arbetet.
HStå till hamnchefens förfogande. Hamnchefen kontaktar vid behov.
PPlogkommittén. Plogkommittén ansvarar för att sköta plogningen av en isväg ut i Kallaxskärgården.
UPersonen har något uppdrag i föreningen som motsvarar minst en arbetsinsats.
$Har valt att inte utföra någon arbetsinsats, utan föredrar att istället betala för sig.
OBefriad från arbetsplikt enligt stämmobeslut 2011.